Visdatabas

Kritiska kommentarer och bibliografier till vissa visor

Vissa visor – och detta gäller i synnerhet medeltida ballader – som publiceras på folkvisa.se har försetts med kritiska kommentarer samt en bibliografi över litteratur som behandlar den aktuella visan. Kommentarerna är författade av forskare med specialkunskaper om visor.

Genom publiceringen av dessa kommentarer har vi försökt fullfölja de ambitioner som uttrycktes redan 1983 då första bandet av utgåvan Sveriges medeltida ballader (SMB) utkom. I förordet till dettaband presenterades en utgivningsplan som omfattade fem band med texter och melodier till samtliga då kända svenskspråkiga ballader, det vill säga från både Sverige och de svensktalande delarna av Finland. Dessutom utlovades fyra ytterligare volymer som skulle innehålla:
[Band 6] – Kommentarer till texttyperna i SMB, band 1 och 2
[Band 7] – Kommentarer till texttyperna i SMB, band 3–5
[Band 8] – Kommentarer till melodierna i samtliga band
[Band 9] – Supplement- och registerband till hela SMB

Då sista bandet (SMB 5:1 och 2) utkom 2001 var inga av dessa volymer med kommentarer utgivna och några utfästelser om att de skulle utkomma gavs inte heller (se Förordet i SMB 5:1). Det sista bandet var dock försett med en litteraturförteckning och en förkortningslista (båda tryckta i band 5:2) som avsåg hela utgåvan, det vill säga banden 1–5.

De kommentarer som finns fogade till vissa visor på webbplatsen folkvisa.se skall således ses som ett försök att hålla tanken på utgivning av en i vetenskapligt avseende mer komplett kritisk utgåva av svenska visor vid liv. Uppgiften är tids- och resurskrävande och på samma sätt som gällde för utgivningsprojektet Sveriges medeltida ballader har forskarteamet bakom utgivningen av folkvisa.se kunnat konstatera att det inte varit möjligt att få fram nödvändiga ekonomiska medel för att fullfölja ambitionen. Under överskådlig tid framöver kommer därför det fortsatta arbetet med folkvisa.se att innebära att de visor som publiceras på webbplatsen inte är försedda med kritiska kommentarer.


Detalj ur kalkmålning i Odensala kyrka, Uppland, utförd av Albertus Pictor under åren 1480–155. Foto: Tommy Olofsson.