Visdatabas

Uppgifter om varje visa – metadata

I databasen återfinns före och efter vismelodi och vistext metadata, dvs. särskilda uppgifter om visan. De metadata som återfinns före vismelodi och vistext är:

Datum: det år som visan upptecknades ur en muntlig tradition eller komponerades.

Proveniens: den plats som uppteckningen/komponerandet skedde på.

Upptecknare: namnet på den person som tecknat upp visan ur en muntlig tradition.

Meddelare: namnet på den person som meddelat visan till en namngiven upptecknare.

Upphovsman (text): namnet på den person som författat texten till visan.

Upphovsman (melodi): namnet på den person som komponerat melodin. (De två sistnämnda rubrikerna saknas som regel för visor som dokumenterats ur en muntlig tradition)

Källa: Uppgift om den skriftliga källa som vi återger i databasen anges så tydligt som möjligt med fyndplats och identifieringsbeteckning.

Övrigt: Under denna rubrik återfinns uppgifter om visan som finns dokumenterad i andra uppskrifter (som kan utgöras av mer eller mindre tillrättalagda renskrifter av en primäruppteckning eller av avskrifter av uppskriften). För dessa uppskrifter anges fyndplats och identifieringsbeteckning.

Efter melodin och vistexten återfinns: särskilda kommentarer om den redigering som gjorts.

Melodianmärkning: särskilda kommentarer om den melodiredigering som gjorts.

Textanmärkning: särskilda kommentarer om den textredigering som gjorts.

Anmärkningar på manuskriptet: uppgifter om de anmärkningar som finns på manuskriptet. Dessa har upptecknaren eller någon annan person vid något tillfälle tillfogat.

Faksimil: varje visa i databasen återges med faksimil av det manuskript (eller i några fall av den skriftliga källa) som vår publicering utgår från. Vilka faksimil som vi gjort tillgängliga framgår av de länkar som återfinns under denna rubrik.

Forskarkommentar: denna typ av kommentar kan omfatta allt från kända uppgifter om uppteckningssituationen (för en visa ur den muntliga traditionen) eller visans tillkomsthistoria (för visor med känd[a] upphovsperson [er]) till analyser av visans språk, användning och spridning. Den forskare som utformat kommentaren namnges efter kommentaren.

Särskilda metadata om visor inom kategorin Medeltida ballader

För visor inom kategorin Medeltida ballader tillkommer uppgifter som kopplar en viss visa/balladuppteckning till den systematik som utvecklats inom nordisk balladforskning. Allra först anges således den balladtyp som visan kan inordnas under. Uppgiften har formen av en siffra kombinerad med stora och ev. små bokstäver (SMB*-nummer). Även visans titel i denna systematik anges (SMB-titel). Beteckningarna (nummer och titel) knyter an till det system som etablerats genom utgåvan Sveriges medeltida ballader (SMB) publicerad 1983–2001. Efter SMB-nr och SMB-titel anges också balladtypens beteckning i den gemensamma nordiska systematik som dokumenterats i Bengt R. Jonsson, Svale Solheim och Eva Danielsson (ed.), The Types of The Scandinavian Medieval Ballad. A descriptive catalogue (Oslo och Stockholm, 1978). Anknytningen till den nordiska typologin anges under rubrikerna TSB-nummer, TSB-titel (nordisk) och TSB-titel (engelsk).

För visor inom kategorin Medeltida ballader gäller vidare att forskarkommentaren (i förekommande fall) avser just den variant av balladen som vi publicerat i visdatabasen.

* SMB = förkortning för Sveriges medeltida ballader, ett samlingsverk utkommet 1982–2001 under redaktörskap av Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild och Sven-Bertil Jansson (Stockholm: Svenskt visarkiv)

Detalj ur kalkmålning i Odensala kyrka, Uppland, utförd av Albertus Pictor under åren 1480–1500. Foto: Tommy Olofsson.