Visdatabas

Edering av vistexterna

Textåtergivningen
Även när det gäller återgivningen av vistexterna följer folkvisa.se de riktlinjer som tillämpas i utgåvan Sveriges medeltida ballader. Det innebär att externa återges diplomatariskt(noggrant återgivande grundtexten, bokstavstrogen)utan förändringar i ortografi (rättskrivning, rättstavning, skrivsätt) och interpunktion (användande av skiljetecken). Vissa redaktionella ingrepp görs dock:

1. Strofnumrering införs i de fall sådan saknas eller är ofullständig. Inkonsekvenser i numreringen korrigeras. När strofindelning och i vissa fall också radindelning saknas upprättas en sådan. I de fall en variant av visan föreligger redigeras texten så att den överensstämmer med strof- och radindelning i denna. I dessa fall lämnas upplysning om källans utseende i en textanmärkning.

2. Omkvädet eller omkvädena återges i textens första och sista strof när inte särskilda skäl finns att göra på annat sätt. Information om omkvädenas förekomst i källan lämnas i en textanmärkning men kan också studeras i det faksimil av källan som publiceras tillsammans med texten.

3. Förkortningar i manuskriptets text upplöses i enlighet med gängse praxis i kursiv.

4. Tecken, bokstäver eller hela ord som utan motsvarighet i källans text sätts in, placeras inom klammer. Sådana redaktionella tillägg görs, när det insatta saknas i källan på grund av uppenbara skriv- eller tryckfel eller när texten i källan av något skäl är korrupt. Av misstag felande anföringstecken (vid direkt tal) har dock satts in utan att detta markerats med klammer.

5. Uppenbara skriv- och tryckfel korrigeras alltid; textanmärkningen återger källans faktiska lydelse.

Se i övrigt de upplysningar som lämnas under ”Textåtergivningen” i SMB 1, s. 10–11.

Textanmärkningarna
All text i kursiv i textanmärkningarna utgör redaktionella anmärkningar. Anmärkningarna innehåller kommentarer av följande slag:

1) Allmänna kommentarer
– uppgift om de kommentarer som gjorts av upptecknare eller utgivare. Dessa kommentarer anförs i i den mån de är av relevans för bedömningen av texten. Detta gäller också kommentarer i manuskripten som härstammar från traditionsbärare. När en vistext ingår i annan form av framställning (till exempel en folksägen, jämför bland annat SMB 39AEb återges de delar av prosatexten som omedelbart berör textens innehåll.

– förekomsten av strofnumrering och omkväden. När det om omkvädet sägs, att det i manuskriptet är ”utskrivet” (för tidigare tryckta texter: ”återgivet”, för inspelade texter: ”återges”), innebär detta att omkvädet i källan är återgivet i sin fullständiga form. Om det i stället står att omkvädet är ”markerat” innebär detta att det är ofullständigt återgivet i källan eller i denna ersatts med ett tecken av något slag.

2) Anmärkningar till detaljer i källans textåtergivning
– ändringar i manuskriptet
– inskott eller strykningar i efterhand
– variantord
– felskrivningar (även tryckfel i tryckta texter)

– egenheter i textunderlägget till melodin kommenteras i regel i melodianmärkningen. Skiljaktigheter mellan textunderlägget och motsvarande strof(er) i textuppteckningen (som regel strof 1) behålls utan att de särskilt påpekas.

Nästa >>> Edering av melodierna


Detalj ur kalkmålning i Odensala kyrka, Uppland, utförd av Albertus Pictor under åren 1480–155. Foto: Tommy Olofsson.